תקנון

דלק גז בע״מ –תקנון ותנאי שימוש באתר

1. כללי

א. ברוך הבא לאתר של דלק גז בע״מ (להלן: ״החברה״) בכתובת האתר www.delekgas.co.il האתר הינו בבעלות החברה ומנוהל על ידה (להלן: “האתר”). באתר ניתן למצוא, בן היתר, מידע על החברה וכן שירותים ומוצרים המוצעים על ידה.

ב. בכל גלישה באמצעות האתר יחולו תנאי השימוש להלן לפי נוסחם, כפי שיעודכנו מעת לעת על ידי החברה. בעצם כניסה לאתר הנך מאשר ומצהיר כי קראת, הבנת וקיבלת ללא הסתייגות, את תנאי השימוש וביצוע פעולות באתר בנוסחם והנך מתחייב לפעול על פיהם. אם אינך מסכים למי מתנאי השימוש, הנך נדרש בזאת שלא לגלוש באתר.

ג. לחברה הזכות לשנות בכל עת את תנאי השימוש באתר, כולם או חלקם. הגולש מסכים מראש לכל שינוי כזה או אחר שייעשה בהם וכן כי כל שינוי כאמור יחול ויהא תקף בהתייחס לגולש.

ד. החברה רשאית להפסיק באופן מוחלט בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את פעילות האתר וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת לכך.

ה. האתר מנוסח בלשון זכר כאשר ההתייחסות הינה כמובן לזכר ונקבה כאחד.

2. פעילות באתר

א. גולש באתר הוא כל אדם אשר מלאו לו 18 שנים לפחות או תאגיד או גוף משפטי אחר בעל כשירות משפטית לבצע פעולות משפטיות, כמשמעם של מונחים אלה בחוק הכשרות והאפוטרופסות תשכ”ב 1962 (להלן: “הגולש”).

ב. הפעילות באתר, לרבות תנאי השימוש המסדירים את היחסים שבין הגולש לבין החברה בכל הקשור עם השימוש שלו באתר, כפופה לדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הבלעדית בנוגע לכך נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד.

ג. ויתור מצד החברה על כל זכות הנתונה לה על פי תנאי השימוש לא יהווה תקדים לגבי מקרה זהה אחר והחברה לא תהיה מנועה מלחזור ולממש בכל עת זכות שוויתרה עליה כאמור.

ד. המידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות, נועד לשם מתן מידע בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או ייעוץ לרכישת מוצר או שירות כלהשם, בין אם בקשר למידע ו/או מוצרים ו/או שירותים של החברה ו/או מי מטעמה ו/או חברות בנות שלה ו/או מי מטעמן ובין אם בקשר למידע ו/או מוצרים ו/או שירותים של צד שלישי.

ה. החברה אינה מתחייבת כי המידע המצוי באתר הינו מדויק ועדכני למועד הגלישה של הגולש באתר ולגולש ידוע כי מידע זה נתון לשינויים ו/או תוספות ו/או השלמות מעת לעת.

ו. החברה רשאית לחסום גישה לאתר בכללותו ו/או למידע כזה או אחר המצוי באתר, לכלל הגולשים או לחלקם, מכל סיבה שהיא ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. הגולש מתחייב להשתמש במידע ובשירותי האתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות והוראות המופיעות באתר.

3. הגבלת אחריות

א. הגולש יישא לבדו באחריות מלאה ובלעדית בכל הקשור עם השימוש שלו באתר ו/או נכונות כל מידע ו/או נתונים ו/או תכנים שיימסרו על ידו לחברה במסגרת השימוש שלו באתר ו/או ביישומים שונים הקשורים עם האתר, על כל המשתמע מכך.

ב. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים על השימוש שיעשה הגולש באתר ו/או על המידע ו/או הנתונים ו/או התכנים שימסרו על ידי הגולש במסגרת השימוש שלו באתר ו/או ביישומים שונים הקשורים עם האתר ולא יישאו בשל כך בכל אחריות מכל סוג שהיא, לרבות במקרים של שימוש באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעל הכרטיס.

ג. לגולש, שגלש ו/או עשה שימוש באתר ו/או ביישומים שונים הקשורים עם האתר ו/או במידע המופיע במסגרתם ו/או העביר מידע ו/או נתונים ו/או תכנים לאתר ו/או לחברה, לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בעניינים האמורים, כולם או חלקם, והוא מוותר בזאת מראש ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל סעד מכל סוג שהוא כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניינים אלה.

ד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו באחריות, במישרין או בעקיפין, לכל נזק מכל סוג שהוא, לרבות ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם כביכול לגולש ו/או לכל צד שלישי עקב ו/או כתוצאה מגלישה באתר ו/או משימוש מכל סוג שהוא שעשה הגולש באתר ו/או ביישומים שונים הקשורים עם האתר ו/או במידע המצוי בהם ו/או בגין העברת מידע על ידו לאתר ו/או לחברה.

ה. באתר יכול ויופיעו לינקים (קישורית) לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. למען הסר ספק מובהר כי החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לתקינות הלינקים הללו ו/או לאתרי האינטרנט של צדדים שלישיים ו/או לנכונות ו/או אמיתות המידע ו/או מצגים ו/או נתונים המופיעים באותם האתרים. החברה לא תהיה אחראית ולא תישא באחריות, במישרין או בעקיפין, לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם כביכול לגולש ו/או למי מטעמו עקב ו/או כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע/מצג/נתון הנוגע לצד ג’, שמופיע באתר ו/או באתר של אותו צד ג.

ו. הגולש מתחייב לפצות ולשפות את החברה ו/או מי טעמה על מלוא הוצאותיהם ונזקיהם מכל סוג שהם שייגרמו להם בשל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתופנה כנגד מי מהם מכל גורם שהוא הנוגעות ו/או הקשורות עם השימוש שעשה הגולש באתר ו/או ביישומים שונים הקשורים עם האתר ו/או במידע המצוי במסגרתם ו/או המידע ו/או הנתונים ו/או תכנים שהועברו על ידו לאתר.

ז. הגולש מתחייב להצטרף לכל הליך משפטי ו/או מעין משפטי שיינקט (אם יינקט) כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין השימוש שעשה הגולש באתר ו/או ביישומים שונים הקשורים עם האתר ולשאת לבדו במלוא האחריות המשפטית הנובעת מכך ובמלוא ההוצאות והנזקים מכל סוג שהם שייגרמו לחברה ו/או מי מטעמה בשל כך.

ח. תמונות ותיאורי המוצרים ו/או השירותים המופיעים באתר נועדו לשם המחשה בלבד. החברה לא תישא בחבות כלשהי במקרה של שוני בין המוצר ו/או השירות לבין תיאורו באתר. החברה לא תישא באחריות לכל נזק תוצאתי או עקיף, שנעשה בתום לב ו/או כאשר מדובר בטעות אשר ברורה היטב לצרכן סביר.

4. בטחון מידע והגנה על פרטיות

א. החברה תפעל להגנה על המידע הרגיש אשר יימסר לה (אמצעי תשלום) באמצעות מערכות הגנה ממוחשבות.

ב. הגולש באתר מתחייב לעמוד במלוא דרישות הדין והנוגעות לשמירה והגנה על פרטיותו של כל גורם שהוא, לרבות דרישות חוק הגנת הפרטיות תשמ”א 1981 ותקנותיו וכן מתחייב שלא לבצע או לנסות לבצע כל פעולה אשר מטרתה שיבוש מכוון של פעולת האתר, וכן לא לבצע כל ניסיון חדירה, סריקה ו/או חשיפת מידע וכיוצ”ב. כמו כן, נאסר באיסור מוחלט להפעיל רובוט או אמצעי אוטומטי אחר אשר מטרתו לסרוק נתונים מתוך האתר.

ג. החברה תהיה רשאית להשתמש במידע שמסר לה הגולש ללא כל הגבלה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל מידע ו/או נתון ו/או תוכן אשר יועברו על ידי הגולש לאתר ו/או לחברה ו/או למי מטעמה ו/או לחברות הבנות שלה ו/או למי מטעמן, במסגרת השימוש באתר, ייחשב כמידע גלוי שלא חל עליו חסיון כלשהו, והחברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים להשתמש במידע כאמור, לכל מטרה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל סייג.

ד. הגולש נותן בזאת את הסכמתו מראש לכך שכל שימוש שלו באתר, אשר דורש הזנת פרטים אישים ו/או אחרים, בין ביוזמנו ובין ביוזמת החברה, יתועד במאגרי החברה ו/או מי מטעמה והם יהיו רשאים לעשות כל שימוש מכל סוג שהוא בפרטים אלה, לצרכיהם ולפי שיקול דעתם הבלעדי וללא סייג. כמו כן הגולש מאשר ומסכים לכל כי החברה יכולה לאסוף מידע אודות הביקורים באתר, על מנת לשפר את השירות באתר, לנתח את המגמות בו ולנהל אותו בצורה טובה יותר.

ה. החברה ראשית לחלוק מידע על הגולש, שנמסר לה על ידו במסגרת האתר, עם מפרסמים, שותפים עסקיים וגופים אחרים. כמו כן החברה תחלוק מידע על הגולש, היה ותידרש לעשות זאת במטרה להיענות לכל הליך חוקי בר תוקף וכל חוק ו/או החלטה ו/או צו של רשות מוסמכת ו/או ערכאה שיפוטית כזאת או אחרת.

5. קניין רוחני

א. הקניין הרוחני באתר ובכלל זה הפטנטים ו/או זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או שמות מסחריים ו/או המדגמים ו/או עיצובים ו/או מלל ו/או גרפיקה ו/או צילומים ו/או מחירים וכיוצ”ב הינם קניינה הבלעדי של החברה.

ב. החברה שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם מזכויות החברה, כולן או חלקן, לגולש.

ג. אין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לשווק ו/או למכור ו/או לסרוק ו/או לתרגם ו/או להציג כל חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה התקבלה הסכמה לכך מהחברה מראש ובכתב.

iconתהליך הצטרפות

 • 1

  חתימות

  מקבלים מאיתנו טופס חתימה דיגיטלית ומחתימים רוב מבעלי הדירות בבניין
  (51% לפחות)

  arrow
 • 2

  תיאום ומעבר

  מהשלב הזה חברתנו תטפל בכל התהליך עבורכם, תתאם תאריך מעבר מול הספק היוצא, תבצע בדיקות בטיחותיות בכל דירה ותחליף את כל המונים לחדשים – והכל ללא עלות!

  arrow
 • 3

  סיום

  מזל טוב, החל מיום המעבר תשלמו מחיר של עד 30% פחות מהמחיר הקודם

  arrow

לקבלת הצעת מחיר
למעבר בניין